หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลลอรี่รูปภาพ ติดต่อสอบถาม ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เอกสารแผนงาน โครงการ
อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เกณฑ์การรับสมัคร
เมนูอาหาร
 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระกลุ่มปฐมวัย
 

 
แรกรุ่นดรุณชบา
ดรุณชบารุ่นสองผ่องอำไพ
ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพริ้ง
ดรุณชบารุ่นสี่เปรมปรีดิ์ สถาพร
 
 สถิติประจำวันที่ 23/07/2560

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 253 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 4236 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 6412 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 41534 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 77363 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 240870 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 
 


วิสัยทัศน์โรงเรียน


“เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาค”เป้าหมาย

ระยะแรก จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงราย ภายในปี พ.ศ.2560
ระยะที่สอง จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคเหนือ ภายในปี พ.ศ.2563
ระยะที่สาม จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี พ.ศ.2565


พันธกิจ

1.จัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีคุณภาพไม่น้อยกว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติ
และรองรับ การจัดการศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2.พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างน้อย ๒ ภาษา อย่างมีมาตรฐาน ที่สำคัญอ่านออก เขียนได้ ว่ายน้ำเป็น
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับเป็นคนเก่ง มีทักษะชีวิต และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
4.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีบุคลิกภาพ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
5.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีมาตรฐาน สวยงาม มีความเป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนสองภาษา


วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
1.เพื่อจัดการศีกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
4.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
5.เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี และกีฬา
6.เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม


ปรัชญาโรงเรียน

"แสงแห่งปัญญาที่เกิดจากความเมตตาและความรัก ย่อมเหนือกว่าแสงแห่งปัญญาใดๆ ในโลก"

อัตลักษณ์
ไหว้สวย ยิ้มใส

เอกลักษณ์
โรงเรียนสองภาษา

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com