Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

assignment กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

file_download

ชุดที่ 1 การหาผลบวกจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ: ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

file_download

ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ไม่มีการทด : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

file_download

ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ไม่มีการทด : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

file_download

ชุดที่ 4 โจทย์ปัญหาการบวก : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

file_download

ชุดที่ 5 การหาผลลบจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

file_download

ชุดที่ 6 การลบจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักจำนวนที่ไม่มีการทด : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

file_download

ชุดที่ 7 การลบจำนวนสองจำนวนกับสองหลักที่ไม่มีการกระจาย : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

file_download

ชุดที่ 8 โจทย์ปัญหาการลบ : ครูเครือวัลย์ อุตมะโนจำนวนผู้เยี่ยมชม 362810 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.