โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองนครนายก

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

๕ กันยายน  ๒๕๖๕

      นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ,นางอำไพ   จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองนครนายก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาหลักสูตร MEP :Mini English Program และหลักสูตร EP: English Program รวมไปถึงการบริหารสถานศึกษา 

ณ ห้องประชุมดอกชบา ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น