โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประเมินความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ MEP: Mini English Program และ EP : English Program

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

0  พฤษภาคม  2565 

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ดำเนินการประเมินความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  ด้านวิชาการ MEP: Mini English Program และ EP : English Program

     โดยมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ได้แก่

1.ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร 

2.นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

3.นางสาววรรณพัชร จินดาขัด ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ทน.ชร.

4.นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา ทน.ชร

 

     พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสถานศึกษา

1.ผศ.ดร.ไพรภ  รัตนชูวงศ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2.ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3.นายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์ ตัวแทนผู้ปกครอง 

        ได้ร่วมประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกชบา ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น