Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

assignment วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 วิสัยทัศน์โรงเรียน


“เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”เป้าหมาย

ระยะแรก จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงราย ภายในปี พ.ศ.2560
ระยะที่สอง จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคเหนือ ภายในปี พ.ศ.2563
ระยะที่สาม จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี พ.ศ.2565


 พันธกิจ
1.จัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีคุณภาพไม่น้อยกว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติ
และรองรับ การจัดการศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2.พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างน้อย ๒ ภาษา อย่างมีมาตรฐาน ที่สำคัญอ่านออก เขียนได้ ว่ายน้ำเป็น
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับเป็นคนเก่ง มีทักษะชีวิต และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
4.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีบุคลิกภาพ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
5.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีมาตรฐาน สวยงาม มีความเป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนสองภาษา


 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา


1.เพื่อจัดการศีกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
4.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
5.เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี และกีฬา
6.เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม


 ปรัชญาโรงเรียน
"แสงแห่งปัญญาที่เกิดจากความเมตตาและความรัก ย่อมเหนือกว่าแสงแห่งปัญญาใดๆ ในโลก"

จำนวนผู้เยี่ยมชม 310128 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.