Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

assignment วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 วิสัยทัศน์โรงเรียน


“เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”เป้าหมาย

ระยะแรก จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงราย ภายในปี พ.ศ.2560
ระยะที่สอง จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคเหนือ ภายในปี พ.ศ.2563
ระยะที่สาม จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี พ.ศ.2565


 พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
     มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยเสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารสถานสู่มาตรฐานสากล สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางการศึกษา มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา


1. เพื่อจัดการศีกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
5. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี และกีฬา
6. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม


 ปรัชญาโรงเรียน

"แสงแห่งปัญญาที่เกิดจากความเมตตาและความรัก ย่อมเหนือกว่าแสงแห่งปัญญาใดๆ ในโลก"

จำนวนผู้เยี่ยมชม 363065 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.