Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

book หนังสือรับ - ส่ง ราชการ

attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 และ อ.1

เมื่อ 2013-01-07
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินจาก สมศ. (รอบ ๓)

เมื่อ 2013-12-02
attach_file

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เมื่อ 2014-01-06
attach_file

แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อ 2014-01-22
attach_file

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ “ชบาเกมส์”

เมื่อ 2014-01-23
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อ 2014-01-30
attach_file

แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อ 2014-02-06
attach_file

คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา-2556

เมื่อ 2014-02-12
attach_file

คณะกรรมการการจัดงานปัจฉิมนิเทศ

เมื่อ 2014-02-24
attach_file

โครงการบัณฑิตน้อย

เมื่อ 2014-02-26
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนมีนาคม

เมื่อ 2014-02-28
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนเมษายน

เมื่อ 2014-03-28
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างและตรวจรับพัสดุ

เมื่อ 2014-04-02
attach_file

แต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

เมื่อ 2014-04-09
attach_file

แข่งขันทักษะวิชาการ 57

เมื่อ 2014-04-30
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนพฤษภาคม

เมื่อ 2014-04-30
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อ 2014-05-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อ 2014-06-03
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

เมื่อ 2014-06-09
attach_file

คณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง

เมื่อ 2014-06-16
attach_file

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานประชุมผู้ปกครอง

เมื่อ 2014-06-16
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อ 2014-06-25
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนกรกฏาคม

เมื่อ 2014-06-30
attach_file

แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

เมื่อ 2014-07-01
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อ 2014-07-09
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสภาจิ๋ว

เมื่อ 2014-07-18
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อ 2014-07-31
attach_file

คำสั่งโครงการวิทยาศาสตร์

เมื่อ 2014-08-15
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

เมื่อ 2014-08-28
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนกันยายน

เมื่อ 2014-08-29
attach_file

แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (2)

เมื่อ 2014-09-22
attach_file

แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อ 2014-09-22
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนตุลาคม

เมื่อ 2014-09-30
attach_file

แต่งตั้งเป็นครูผู้ปฏิบัติการสอนภาษาจีน

เมื่อ 2014-10-01
attach_file

แต่งตั้งคณะผู้ประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ 2014-10-08
attach_file

แต่งตั้งครูเวรประจำวัน

เมื่อ 2014-10-27
attach_file

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ 2014-10-27
attach_file

ครูประจำชั้นและครูพิเศษ

เมื่อ 2014-10-27
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการงานวันลอยกระทง ประจำปี 2557

เมื่อ 2014-11-03
attach_file

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ 2014-11-03
attach_file

คำสั่งงานประชุมผู้ปกครอง

เมื่อ 2014-11-19
attach_file

คำสั่งมอบหมายงาน

เมื่อ 2014-11-24
attach_file

คำสั่งแต่งตั้งลูกเสือยุวกาชาดปี57

เมื่อ 2014-11-27
attach_file

คำสั่งแห่พระ

เมื่อ 2014-12-12
attach_file

โครงการวันกตัญญูประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อ 2015-01-06
attach_file

เปิดบ้านวิชาการ57

เมื่อ 2015-01-14
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เมื่อ 2015-01-30
attach_file

โครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เมื่อ 2015-02-09
attach_file

คณะกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่

เมื่อ 2015-02-16
attach_file

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษEnglish Camp for Kidsประจำปี๒๕๕๗

เมื่อ 2015-02-18
attach_file

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายพหุปัญญาประจำปี๒๕๕๗

เมื่อ 2015-02-18
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม สถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2558

เมื่อ 2015-02-27
attach_file

คณะกรรมการจัดทำโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558

เมื่อ 2015-03-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคลากร

เมื่อ 2015-04-16
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อ 2015-04-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ

เมื่อ 2015-05-27
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

เมื่อ 2015-05-29
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อ 2015-06-09
attach_file

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อ 2015-06-16
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสภาจิ๋ว

เมื่อ 2015-06-16
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อ 2015-06-29
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

เมื่อ 2015-06-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคุณธรรมนำชีวิต(กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม)

เมื่อ 2015-07-27
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

เมื่อ 2015-07-29
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อ 2015-08-07
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

เมื่อ 2015-08-17
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2558

เมื่อ 2015-08-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ English Day ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อ 2015-09-01
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2558

เมื่อ 2015-10-01
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

เมื่อ 2015-10-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อ 2015-11-18
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2558

เมื่อ 2015-11-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาสีและนันทนาการ ปีการศึกษา 2558

เมื่อ 2015-12-15
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายลูกเสือ–ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อ 2015-12-30
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559

เมื่อ 2016-01-01
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ 2016-01-19
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เมื่อ 2016-01-20
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ 2016-01-20
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

เมื่อ 2016-01-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์Senior (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2558

เมื่อ 2016-02-01
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ English Camp ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เมื่อ 2016-02-02
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อ 2016-02-08
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

เมื่อ 2016-02-23
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp for Kids ประจำปี 2558

เมื่อ 2016-02-29
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2559

เมื่อ 2016-02-29
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการประชุมเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อ 2016-03-03
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน 2559

เมื่อ 2016-03-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคลากร

เมื่อ 2016-04-21
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เมื่อ 2016-04-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรพิเศษ EP Plus และ ME Plus โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เมื่อ 2016-05-10
attach_file

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ 2016-05-16
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อ 2016-05-18
attach_file

แต่งตั้งครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อ 2016-05-24
attach_file

แต่งตั้งครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นประจำปี 2559

เมื่อ 2016-05-24
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อ 2016-05-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อ 2016-06-06
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เมื่อ 2016-06-10
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

เมื่อ 2016-06-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการน้อมใจถวายเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เมื่อ 2016-07-11
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อ 2016-07-22
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยอาเซียน (ปฐมวัย)

เมื่อ 2016-07-29
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เมื่อ 2016-07-29
attach_file

ให้บุคลากรครูเข้าร่วมการอบรม

เมื่อ 2016-08-04
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL-Project Based Learning)

เมื่อ 2016-08-11
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเด็กวัยเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ 2016-08-15
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ 2016-08-18
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2559

เมื่อ 2016-08-31
attach_file

ให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เมื่อ 2016-09-01
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2559

เมื่อ 2016-09-30
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อ 2016-10-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อ 2016-11-08
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม

เมื่อ 2016-11-16
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ

เมื่อ 2016-11-23
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เมื่อ 2016-11-29
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2559

เมื่อ 2016-11-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ 2016-12-21
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2560

เมื่อ 2016-12-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันกตัญญู

เมื่อ 2017-01-04
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(SBMLD)

เมื่อ 2017-01-07
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ Seniorseason3 (ป.๔ – ป.๖ ) ตอน ตะลุยโลกคณิตศาสตร์และโครงการ English Camp

เมื่อ 2017-01-19
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เมื่อ 2017-01-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรพิเศษ EP Plus และ ME Plus โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เมื่อ 2017-02-22
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560

เมื่อ 2017-02-28
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

เมื่อ 2017-03-13
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อ 2017-03-15
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อ 2017-03-24
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม สถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน 2560

เมื่อ 2017-03-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อ 2017-04-26
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เมื่อ 2017-04-28
attach_file

แต่งตั้งครูอนามัย

เมื่อ 2017-05-01
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 5 ส กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่

เมื่อ 2017-05-16
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อ 2017-05-26
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อ 2017-05-26
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู

เมื่อ 2017-06-01
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ 2017-06-23
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสภาจิ๋ว

เมื่อ 2017-06-29
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เมื่อ 2017-06-30
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อ 2017-07-01
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างตามศาสตร์พระราชาในหลวง รัชกาลที่ ๙

เมื่อ 2017-07-02
attach_file

การแต่งตั้งผู้ลงนามสั่งจ่ายเงิน

เมื่อ 2017-07-21
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราว บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและตรวจเวรยาม อยู่เวรยามและตรวจเวรยามประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อ 2017-07-31
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อ 2017-08-01
attach_file

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

เมื่อ 2017-08-08
attach_file

ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราว บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและตรวจเวรยาม อยู่เวรยามและตรวจเวรยามประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อ 2017-08-31


จำนวนผู้เยี่ยมชม 362832 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.