โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เรื่อง มาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )